Ταχύτεροι υπολογιστές οδηγούν σε πιο αργές εμπειρίες;